Info / Generalforsamling

Generalforsamling

 
Regnskab LRK 2016 side 1
Regnskab LRK 2016 side 2
 
Referat af generalforsamling Lundtofte Rideklub 21. februar 2017

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen forslog Thomas Andersen, der blev valgt. Dirigenten
fastslog at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af referent – Bestyrelsen foreslog Kirsten Young, der blev valgt

3. Formandens beretning:
2016 har været et på mange måder godt år for klubben. Vi har fået afviklet nogle super gode stævner med pæn tilmelding og endnu bedre har vi været foruden uheld og styrt. Igen har mange medlemmer, familie og venner lagt en stor indsats i afviklingen, tusind tak for indsatsen. Vi fik også et nyt stævneudvalg, stor tak til dem, som afviklede nogle rigtig fine stævner og tak til Pia som var en rigtig god assistance til stævneudvalget i opstartsfasen. Desværre ønskede stævneudvalget ikke at fortsætte, men vi har heldigvis fået nye kræfter i spil. Vi har indtjent et pænt overskud på stævnerne, som vi vil se i gennemgangen af regnskabet. Med et begrænset medlemsantal er det altafgørende at få afviklet stævnerne, da det er pengene herfra der bruges til at drive klubben. Til info har DRF varslet ændringer af kontingent strukturen fra 2018, men som forslaget ligger nu, vil det ikke betyde det helt store økonomisk for LRK.

Det lykkedes bestyrelsen i 2016 at komme ud af klubbens forpagtningsaftale omkring Sognefogedgård. Vi har ikke brugt rideskolen i flere år, og vi var lidt nervøse for om manglende vedligehold af gården ville vise sig at være et problem. Men aftalen med kommunen er nu på plads og vi er ikke længere forpagtere. Ydermere lykkedes det at få en aftale med kommunen om, at vi beholder brugsretten til de rum vi bruger i dag, dvs. opbevaring af springmateriel og rummet i vognporten, indtil kommune beslutter hvad der skal ske med gården. Der vil dog være en opgave for bestyrelsen i 2017 at finde frem til en løsning fremadrettet for opbevaring, da denne aftale kan opsiges med 14 dages varsel.

Vi afholdt også traditionen tro ringridning i 2016 og selvom det var en mudret fornøjelse, så havde vi faktisk større tilmelding end vi har set i flere år. Ringrider pølserne måtte vi droppe pga. vejret, men fik dog sluttet af med en hyggelig pizzaspisning på Søgården. Lad os håbe det er er en trend vi kan gentage i 2017.

Medlemsmæssigt er vi pt lidt udfordret da en del medlemmer er flyttet fra området og derfor har meldt sig ud. Men vi håber på at kunne tiltrække nye, efterhånden som tomme bokse rundt omkring bliver fyldt op igen. Det kunne måske også være et fokus område for driften i 2017.

Sidst men ikke mindst, så har den siddende bestyrelse ikke ønsket at fortsætte. Nogle har været med i flere år, mens andre er nyere, men fælles for alle har været et godt stykke arbejde med klubbens bedste in mente. Så mange tak for indsatsen til Marie-Louise, Thomas, Mulle og Lis, som alle har bidraget meget til klubbens drift og afvikling af arrangementer. Det er også farvel til bestyrelsen fra formanden. Tak for en masse sjove oplevelser og held og lykke med fremtiden i klubben.

Efter formandens beretning bad Finn Riber om ordet, og takkede den afgående bestyrelse for deres indsats og det gode samarbejde med Søgården

4. Regnskabet for 2016 viser et overskud på 554 kr. Det beskedne resultat skyldes
primært indkøb af nye støtter, samt betaling for den renovering af banen som vi fik
lavet i 2015, men som først blev betalt i 2016. Regnskab samt budget for 2017 blev
godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2017, hvilket blev vedtaget. Der er i 2016 indført mulighed for stævnekontigent jfr vedtægterne.

6. Behandling af indkomne forslag - Ingen indkomne forslag
7. Bestyrelsen
Den siddende bestyrelse ønskede ikke at fortsætte, ny bestyrelse ser ud som følger:
a. Pia Riber - Formand
b. Camilla Sørensen - Kasserer
c. Heidi Holleriis - Menigt medlem
d. Nikita Riber - Menigt medlem

8. Ny suppleant bliver Ditte Olsen.

9. Valg af udvalgsmedlemmer.
a. Stævneudvalg: Pia Riber, Ditte Olsen, Mette Garlet, Ulla Jensen og Eva Carstensen.
b. Nikita Riber blev valgt som ny webmaster, tak til Bo Skovgaard for indsatsen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Marie-Louise Rasmussen blev valgt som revisor
b. Bitten Vesterlund blev valgt som revisor suppleant

11. Evt – Ingen punkter.


Lundtofte d. 22. februar 2017
Kirsten Ginellie Young
 
 
Generalforsamling for 2016 afholdes lørdag d. 27. februar kl 16.00 i Lundtoftehallens Cafeteria
 
Agenda kan læses her.
 
 
Referat af generalforsamling Lundtofte Rideklub 27. februar 2016

1. Valg af dirigent – Bestyrelsen forslog Thomas Andersen, der blev valgt

2. Valg af referent – Bestyrelsen foreslog Kirsten Young, der blev valgt

3. Formandens beretning: 2015 har været et lidt blandet år for klubben. Vi har afviklet stævner med ganske god tilmelding, som har skabt et pænt overskud til klubben og klarede os heldigvis igennem uden ulykker til stævnerne. Arbejdsdage mm har oplevet en OK opbakning, tak for det til dem af klubbens medlemmer og familiemedlemmer, der har lagt en stor indsats. Det er bl.a. lykkedes at få endnu et læs flis til ridebanen, samt at få udbedret drænet af banen. Samtidigt måtte vi desværre sige farvel til vores populære formand, hvorfor den nuværende overtog i midten af perioden. Efterfølgende har yderligere to bestyrelsesmedlemmer valgt at flytte fra klubben, tak for indsatsen til dem begge.
Medlemsmæssigt så 2015 ikke godt ud, men det lykkedes i sidste øjeblik at skaffe nogle ekstra passive medlemmer, super rart at der er mange derude der synes vi gør noget godt, som gerne vil støtte vores lille klub. Det er dog stadig kritisk ift at drive klubben. Vi har ikke altid opbakning til de ting vi forsøger at gøre, og som er afgørende for klubben økonomi og bl.a er vi nødsaget til at ændre vedtægterne, da vi tilsyneladende ikke kan stille en bestyrelse der er stor nok ift til de gældende regler. Ydermere udløber vores forpagtning af rideskolen i 2017 og vi ved ikke på nuværende tidspunkt om der evt vil komme krav fra kommune ift manglende vedligehold af bygninger. Den kommende bestyrelse vil forsøge at få en afklaring på situationen i løbet af 2016.

4. Regnskabet for 2015 viser et overskud på 8.139 kr. Der bliver budgetteret med et resultat på 0.00 for 2016. Begge dele bliver godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2016, hvilket blev vedtaget. Det er aftalt, at bestyrelsen skal arbejde på oprettelse af et stævne medlemskab. Vores kontingent er lidt højt, hvilket kan begrænse antallet af udefra kommende medlemmer.

6. Behandling af indkomne forslag
a. Bestyrelsen har lavet forslag til ændring af klubbens vedtægter. Ændringerne blev gennemgået og vedtaget, disse ændringer kan ses på hjemmesiden
7. Bestyrelsen
a. Bitten Vesterlund er fungerende formand og er på valg – Modtager gerne genvalg
b. Thomas Andersen er ikke på valg
c. Marie-Louise Rasmussen er på valg – Modtager gerne genvalg
d. Vibe Hald er på valg – Ønsker ikke genvalg
e. Susanne Guldberg er på valg – Ønsker ikke genvalg
f. Bestyrelsen foreslår at Kirsten Young indtræder i bestyrelsen

8. Med de i punkt 6 vedtaget vedtægtsændringer, samt genvalg af de bestyrelsesmedlemmer der var på valg, og indtrædelse af Kirsten Young i bestyrelsen, er bestyrelsen fuldtallig.

9. Lis Cold bliver valgt som suppleant.

10. Valg af udvalgsmedlemmer.
Stævneudvalg: Nikita Rieber, Pia Rieber og Lis Cold., med assistance fra Anne-Marie May og Claras forældre. Disse var ikke tilsted men har oplyst de gerne vil være med.
Bo Skovgaard bliver valgt som ny webmaster, Tak til Kristine Haut for godt arbejde tidligere
Ifm. Stævner ud, har bestyrelsen påpeget vigtigheden af, point skal være indsendt senest 3 måneder efter stævnedeltagelsen, ellers vil de ikke tælle med i årsmesterskabet.

11. Pony komite er nedlagt, men vil, hvis efterspørgselen kommer, genopstå.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kristiane Haut er genvalgt for 1 år
Revisor suppleant Torben Vesterlund

13. Under evt. der var ikke nogen punkter. Men en generelt super hyggelig stemning.


Lundtofte d. 5. marts 2016
Kirsten Ginellie Young
 
2015
 
 
Referat af generalforsamling Lundtofte Rideklub 28. februar 2015
 
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen forslog Kristen Young, der blev valgt

2. Valg af referent – Bestyrelsen foreslog Bitten Vesterlund, der blev valgt

Udenfor den udsendte dagsorden, bad Lars Nielsen om ordet. Han bekendtgjorde, at han med øjeblikkelig virkning trak sig fra alt arbejde i klubben grundet den sidste tids uoverensstemmelser mellem LRK og Søgården. Lars Nielsen forlod herefter generalforsamlingen.

3. Formandens beretning: 2014 har på mange år været et godt år for klubben. Vi har afviklet de planlagte stævner med ganske god tilmelding, som har skabt et pænt overskud til klubben. Arbejdsdage mm har oplevet en fornuftig opbakning, tak for det til klubbens medlemmer. På minus siden har vi desværre haft 3 uheld som har krævet tilkaldt hjælp, hvilket er helt uset tidligere i klubben. Vi har analyseret på de tre hændelser, men da der ikke er nogen sammenhæng mellem det skete, må vi konstatere at det var hændelige uheld. Efter det første uheld fik stævneledelse kritik for håndtering af sagen, hvilket har betydet at der nu er aftalt spilleregler, såfremt den slags mod forventning skulle ske igen.
Medlemsmæssigt så 2014 også ganske fint ud, desværre kan det samme ikke sige det samme for 2015, da vi pt er nede på 33 betalende medlemmer. Det er kritisk i forhold til medlemskabet af DRF, som er afhængigt af minantal medlemmer. Men det er også et stort problem i forhold til at drive klubben. Det henstilles derfor til at alle overvejer ideer til at rekruttere nye medlemmer. Dette vil blive et af bestyrelsens fokusområder i 2015. Lykkes det ikke at øge medlemstallet, vil det i yderste konsekvens betyde at vi må overveje at lukke klubben. I denne forbindelse kom formanden samtidig med en kort bemærkning omkring opbakning og deltagelse i aktiviteter. Det er i dag en meget lille kreds af mennesker der driver klubben, det bliver nødt til at ændre sig. Skal klubben overleve, kræver det en fælles indsats.

4. Regnskabet for 2014 viser et overskud på ca 8.000 kr, hvilket må siges at være ganske pænt og bedre end det opsatte budget. Regnskab 2014 og budget for 2015 blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2015, hvilket blev vedtaget. Det er aftalt, at bestyrelsen ser på muligheden for at enten nedsætte kontingentet eller oprette af et specielt stævne kontingent, da vores kontingent generelt ligger højt, hvilket kan begrænse antallet af udefra kommende medlemmer

6. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand. Thomas Andersen var på valg og ønskede ikke genvalg. Ny formand blev Benedikte Dalgas

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Pia Riber valgte at trække sig efter et år, suppleant Bitten Vesterlund overtager hendes plads for en 1 årig periode. Thomas Andersen blev valgt for 2 år, mens Vibe Hald blev valgt ind for et år. Den nye bestyrelse vil sætte sig sammen snarest og fordele rollerne.

9. Kirsten Young var på valg som suppleant og modtog genvalg som 2. suppleant. Ny suppleant for 1 år er Susanne Guldberg

10. Valg af udvalgsmedlemmer. Bitten Vesterlund har valgt at trække sig fra stævneudvalget for at bruge tid på bestyrelsen, hvilket giver et lille udvalg bestående af Pia Rieber, Thomas Andersen og Bennedikte Dalgas. Heldigvis er det lykkedes at inddrage Katja Schmidt og Anne-Marie May som nye medlemmer af stævneudvalget, velkommen til. De øvrige udvalg i i klubben er pt sat i bero.
Kristiane Haut fortsætter som klubbens webmaster

11. Pony komite – pt sat i bero, vi har ikke så mange ponyryttere i klubben

12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kristiane Haut er genvalgt for 1 år
Revisor suppleant Michelle Johannesen

13. Under evt. blev det diskuteret længe hvorledes vi kan få en bedre stemning/tone i klubben. LRK er kendt som det hyggelige sted at komme, men vi må konstatere at tonen generelt i den seneste tid har være en helt anden. En ponymor kunne endda berette at datteren ikke var så glad for at komme i stalden og på banen, da der var voksne der talte grimt til hende.
Vi skal alle sammen gøre vores bedste for at få skabt det fristed vi gerne vil have. Sure kommentarer og nogen gang endda skænderier via Face og email er ikke i orden. Så tænk dig om to gange før du taler, hvis du ikke har noget konstruktiv at melde ud!

Flere af klubben medlemmers tog ordet for at kommentarer på den seneste sag omkring udvidelse af foldene ved banen. Der var enighed om at der var flere misforståelser i denne sag, men at ingen havde regnet med at udfaldet blev som det gjorde. Sagen er nu afsluttet og alle parter må prøve at optræde noget mere professionelt i fremtiden.
Der blev spurgt til kørsel af ridebane, hvilket åbenbart også er inddraget i konflikten. Peter ønsker ikke længere at køre banen og nøglen til traktoren er derfor overdraget til bestyrelsen. De vil snarest komme med en plan for hvad vi gør, heldigvis har indtil flere allerede udtrykt interesse for at lære at køre banen. Tak for indsatsen til Peter som længe har gjort et flot stykke arbejde med ridebanen.

Lundtofte d. 2. marts 2015
Bitten Vesterlund
Referat af generalforsamling i Lundtofte Rideklub onsdag d. 5. februar 2014 kl. 18.00 i Cafeteriet i Lundtofte Boldklub

 

Fremmødte: Henriette Petersen, Lars Nielsen, Thomas Andersen, Vibe Hald, Benedikte Dalgas, Pia Riber, Biten Vesterlund, Kristen Haut, Heidi Holleris, Marie-Louise Rasmussen, Peter Heiberg, Gustav Riber, Mathias Riber, Ulla Nielsen, Michelle Blaabjerg, Anne og hendes mor Lizette, Louise Ekelund og hendes far Ole, Bo Skovgaard, Kirsten Young, Torben Vesterlund,

 

1. Valg af dirigent og referent:

Kirsten Young meldte sig som dirigent og Benedikte Dalgas meldte sig som referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Formand Vibe Hald fortalte at det havde været et godt år, bl.a. er det lykkedes at få en hemmelig sponsor, til at sponsorere ridebaneflis til ridebanen. Ridebaneflisen blev lagt ud på en arbejdsdag i november. Hvis der er økonomiske midler til det, har den siddende bestyrelse talt om, at man burde få endnu et læs på til foråret.

Da alt i klubben foregår med frivillig arbejdskraft, bliver ridebanen kørt, når der er tid. Peter vil i den nærmeste fremtid oplære dem som fremadrettet også skal køre banen. Det blev meldt ud at andre også gerne måtte melde sig på teamet ved at skrive til bestyrelsen snarest.

Der har den seneste tid været problemer med at lyset var tændt hele natten. Det har bestyrelsen fået klager over. Derfor blev alle opfordret til at slukke lyset efter sig, da det kan risikeres at der på sigt ikke må være lys på ridebanen.

Der har været god tilslutning til alle årets stævner, og generelt får klubben mange positive tilbagemeldinger. Folk synes, at stævnerne er hyggelige og at klubbens speaker er fantastisk.

Lundtofte Rideklub har afholdt to aftenstævner og tre weekendstævner i 2013. Det er stævner klubben også tjener lidt penge på, og som er med til at klubbens økonomi sund.

I år 2012 måtte vi desværre aflyse ringridningen på grund for få tilmeldte. I år var der mange gode ekvipager og konkurrencen var stor, og det endte med at Camilla Sørensen og Kenzo vandt.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet bliver fremlagt af Marie-Louise Rasmussen.

Årets resultat 2013 blev 9.537 kr. Indtægterne bestod primært af kontingent og overskud fra arrangementerne, og det var nogenlunde på niveau fra sidste år.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver uændret. Dette er der enighed om, da kontingentet sidste år blev sat op.

5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Valg af formand

Vibe Hald er ikke på valg, men fratræder som formand. Valg af formand sker derfor for 1 år. Bestyrelsen foreslår Thomas Andersen, sombliver valgt som formand for 1 år.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Pia Riber er på valg og ønsker genvalg for 2 år. Hun blev hermed valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Henriette Pedersen (kasserer) er på valg og ønsker ikke genvalg. Valget sker for 2 år. Bestyrelsen foreslår Marie-Louise Rasmussen, som bliver valgt som kasserer for 2 år.

Lars Nielsen er ikke på valg.

Thomas Andersen er ikke på valg, men da han bliver valgt som formand for 1 år, skal der findes et nyt bestyrelses medlem. Bestyrelsen foreslår Benedikte Dalgas, som dermed bliver bestyrelsesmedlem for 1 år.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bitten Vesterlund er på valg og ønsker genvalg 1 år. Benedikte Dalgas er ikke på valg.

Bitten Vesterlund bliver dog valgt som suppleant for 2 år og Kirsten Young for 1 år.

9. Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalget består i dag af, Lars Nielsen, Bitten Vesterlund, Thomas Andersen, Pia

Riber, Nikita Riber og Benedikte Dalgas. Samarbejdet kører rigtig godt med god fordeling af opgaver. Bestyrelsen opfordrer alle til at melde sig som hjælpere, og hvis de ønsker at være med i stævneudvalget må de skrive til bestyrelsen.

10. Valg af ponykomité

Ponykomitéen er pt. sat i bero, da der ikke er mange ponyryttere startende for LRK. Men såfremt man ønsker at opstarte dette udvalg igen, må man henvende sig til bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Anita Gravgaard ønsker ikke genvalg, og Kristine Haut bliver valgt som revisor for 1 år.

Michelle Johannesson bliver valgt som revisor suppleant for 1 år.

12. Eventuelt

Michelle Joannesson spørger indtil ponygames materialet og brugen af dette. Klubben har tidligere haft stor aktivitet med dette.

Materialet liggerpt. på ridebanen og en del af det bliver brugt som spring materiale og desværre er en del af det gået i stykker. Det blev vedtaget at der skal ryddes op i det og på

rideskolen og kun må benyttes ved klubbens arrangementer.

Michelle er velkommen til at kontakte stævneudvalget for evt. at kunne arrangere en eller flere hygge dage med ponygames på banen.

Referant: Benedikte Dalgas

Bestyrelsens beretning 2012 .

Efter lukning af rideskolen i starten af 2012 har bestyrelsen koncentreret sig om at få styr på økonomien samt ryddet op på den gamle rideskole. Alle ponyerne blev solgt ed et tilfredsstillende økonomisk resultat hvilket fremgår af regnskabet.

Der blev investeret i en ny springbane som foreløbig bruges til stævner.

Vi ansøgte Johannes Fog og Lyngby-Taarbæk kommune om penge til renovering
af banen , det indbragte i alt 31.000 kr. som blev brugt til nyt hegn og, renovering af
kabler og lys på ridebanen.

Cafeteriaet trængte i den grad til et løft omkring maskiner og EL artikler af enhver art og vi har nu indkøbt nyt, således at klubbens medlemmer ikke selv skal stille disse ting til rådighed

Der har været arbejdsdage, hvor det blev besluttet at opsætte det nye hegn,
beskære arealet omkring ridebanen, samt oprydning på rideskolen og på de
omkringliggende arealer. Vi siger rigtig mange tak til alle der kom for at hjælpe.

Der er i løbet af året blevet afholdt en del stævner med et fint antal tilmeldte. Disse
har været fordelt på tre aftenstævner og 2 weekendstævner, en stor tak til alle
som har hjulpet til under stævnerne, uden frivillig hjælp fra medlemmerne og deres
pårørende kan det ikke lade sig gøre, det ved enhver. Ringridningen blev i år aflyst
på grund af for få tilmeldte.

Der har desværre været en drastisk nedgang i medlemstallet. Vi er ved at være der
hvor vi ikke kan opretholde vores medlemskab af DRF hvilket vil sige 50 medlemmer,klubben har pt. kun 58 medlemmer.

Bestyrelsen har i årets løb mistet de to suppleanter ( Freja Bang Dahl og Kamille
Stamp ) , Thomas Andersen har derfor siden sommeren siddet som suppleant og det ,vil vi gerne takke ham for.

Vi har manglet en webmaster og Shamim har sagt ja til opgaven og det er vi meget
glade for idet Shamim er webdesigner.

Kursusudvalget har været så heldige at det er lykkedes at få en aftale i stand med
OL dressur rytteren Lisbet Seierskilde. Hun vil afholde kursus i den første weekend i april her hos os i LRK se opslaget på hjemmesiden og yderligere information følger.

Da vi er en lille klub har vi fortsat meget brug for medlemmernes hjælpende hænder og lidt mere engagement fra alle, både til afholdelse af div. arrangementer samt til arbejdsdage. Husk på at en klub er kun det som medlemmerne gør den til.

Vi ønsker at klubånden kommer endnu mere til udtryk i 2013J

Lundtofte Rideklub (LRK) | Nymøllevej 99 (overfor Søgården), 2800 Kongens Lyngby  | lundtofterideklub@hotmail.com